Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

 1. Alle transacties tussen de STICHTING MW JULES DHONDT-DHAENENS (hierna “MUSEUM DHONDT-DHAENENS” genoemd) en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Door zijn bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van de inhoud van deze voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoop- of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. MUSEUM DHONDT-DHAENENS behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Iedere offerte uitgaande van MUSEUM DHONDT-DHAENENS is geheel vrijblijvend en blijft gedurende één maand geldig. Zowel de opgegeven prijzen als de leveringstermijn van de aangeboden goederen zijn louter indicatief. Een offerte voor één bestelling geldt niet automatisch voor volgende bestellingen.
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische aanvaarding van de bestelling van de klant door MUSEUM DHONDT-DHAENENS of bij begin van uitvoering door MUSEUM DHONDT-DHAENENS. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen.
 4. De door MUSEUM DHONDT-DHAENENS via de webshop verkochte goederen zijn - op aangeven van de klant - af te halen in de magazijnen van MUSEUM DHONDT-DHAENENS of bij de klant afleverbaar via BPOST. Alle kosten van inontvangstname van de goederen zijn ten laste van de klant. Ingeval van levering bij de klant reizen de goederen steeds op risico van de klant. Vertraging van de levering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van MUSEUM DHONDT- DHAENENS. Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen.
 5. De prijzen van MUSEUM DHONDT-DHAENENS zijn steeds inclusief BTW (behoudens anders vermeld) en exclusief levering, vervoer en verzekerings- en administratiekosten. Indien de klant opteert voor levering (via BPOST) dan wordt de kostprijs van de levering doorgerekend aan de klant. MUSEUM DHONDT-DHAENENS behoudt zich het recht voor om, binnen de wettelijke grenzen, tijdens de duur van de overeenkomst haar prijzen aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van de wijziging van de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, wijziging in de wet, veiligheidsmaatregelen, …).
  Behoudens strijdige vermelding op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar in euro op de zetel van MUSEUM DHONDT-DHAENENS , binnen de 30 dagen na factuurdatum. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een intrest opleveren van 1.25% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding van 15% op het verschuldigde bedrag met intresten, met een minimum van 50 EUR, onverminderd de vergoeding van hoger bewezen schade in hoofde van MUSEUM DHONDT-DHAENENS.
  In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van MUSEUM DHONDT-DHAENENS te voldoen, kan MUSEUM DHONDT-DHAENENS alle leveringen van goederen opschorten of niet-geleverde bestellingen annuleren tot wanneer alle uitstaande rekeningen integraal worden aangezuiverd. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag, alsook de eventueel verschuldigde intresten en boetebedingen, brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, en vervallen voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling, alsook bij van elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant. Bij voortdurend in gebreke blijven van de klant betreffende zijn betalings- verplichtingen, om welke reden ook, behoudt MUSEUM DHONDT-DHAENENS zich het recht voor de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tus- senkomst te ontbinden via een eenvoudige aangetekende zending gericht aan de klant. De voorbehoudsloze betaling van het geheel of een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de eventuele gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom. MUSEUM DHONDT-DHAENENS is gerechtigd om wederzijdse vaststaande en opeisbare schuldvorderingen en schulden tussen haar en de klant te compenseren ten belope van het kleinste bedrag. Deze bepaling is tegenstelbaar aan de curator na faillissement van de klant. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief en binnen de acht dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.
 6. Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten via aangetekend schrijven overmaken aan MUSEUM DHONDT-DHAENENS en dit (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen de 48 uur na de levering van de goederen, en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen de 48 uur na de ontdekking van dit gebrek met een maximum van zes maanden na datum van levering. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
  Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken en voor niet-conformiteit kan weerhouden worden in hoofde van MUSEUM DHONDT-DHAENENS indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde aangetekend schrijven zijn verstreken. Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn, waarvan sprake in artikel 1648 BW, 6 maanden beloopt vanaf de datum van de levering en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden, of doorver- koop van het geleverde.
 7. De aansprakelijkheid van MUSEUM DHONDT-DHAENENS is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. MUSEUM DHONDT-DHAENENS is nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. MUSEUM DHONDT-DHAENENS is evenmin aanspra- kelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, of door overmacht. Een tijdige en gegronde klacht van een klant (conform artikel 6) kan enkel aanleiding geven tot de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door MUSEUM DHONDT-DHAENENS van de geleverde goederen, zonder dat MUSEUM DHONDT-DHAENENS tot hogere schadevergoeding kan gehouden zijn.
 8. Indien MUSEUM DHONDT-DHAENENS, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de overeenkomst op te zeggen door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transport- middelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij MUSEUM DHONDT-DHAENENS of bij één van haar leveranciers.
 9. Ingeval van annulatie (geheel of gedeeltelijk) van een evenement of activiteit door de klant, is hij naast vergoeding van de al gemaakte kosten aan MUSEUM DHONDT-DHAENENS , eveneens gehouden tot betaling van een schadevergoeding wegens gederfde winst, forfaitair bepaald op twintig procent (20%) van de overeengekomen prijs of, in geval van annulatie tijdens de uitvoering der prestaties, het nog te factureren saldo. MUSEUM DHONDT-DHAENENS houdt zich in elk geval het recht voor om haar werkelijk geleden en bewezen hoger oplopende schade op te vorderen.
 10. Alle verkochte goederen blijven eigendom van MUSEUM DHONDT-DHAENENS tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten. Tot zolang mag de klant de verkochte goederen niet verkopen, of verpanden aan een derde of erover op enige wijze beschikken. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf de vooropgestelde dag van beschikbaarheid. In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud en vervreemdingsverbod, bekomt MUSEUM DHONDT-DHAENENS automatisch een voorrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de materialen en is de klant aan MUSEUM DHONDT-DHAENENS een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs verschuldigd.
 11. MUSEUM DHONDT-DHAENENS kan persoonsgegevens verstrekt door de klant opnemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door MUSEUM DHONDT-DHAENENS aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en MUSEUM DHONDT-DHAENENS . MUSEUM DHONDT-DHAENENS kan deze gegevens uitwisselen met verbonden ondernemin- gen. De klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van MUSEUM DHONDT-DHAENENS meer wenst te ontvangen, dient de klant MUSEUM DHONDT-DHAENENS hiervan op de hoogte te brengen.
 12. Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen MUSEUM DHONDT-DHAENENS en de klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent. Het Belgisch recht is van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Inloggen

Email

Wachtwoord

Wachtwoord vergeten

Nog geen account?

×

Registreren

Email

Reeds een account?

×

Wachtwoord vergeten

Email

Annuleer

×